ฟังก์ชั่น Mid ส่งคืนอักขระตามจำนวนที่ต้องการ

Syntax: Mid(string, start, length)

ฟังก์ชั่น Mid คือ ส่งค่าอักขระกลับ กำหนดว่า จะส่งกลับตั้งแต่อักขระตัวที่เท่าไหร่ เป็นจำนวนกี่อักขะ ตามตัวอย่างดังนี้

Dim txt, x As String
txt = "ทดสอบข้อความ"
x = Mid(txt, 3, 1) 'ค่า x คือตัว ส
MsgBox x

บรรทัดที่ 3 จะดึงอักขระ ตัวที่ 3 จำนวน 1 ตัว จากตัวแปร txt ผมลัพท์ของ x คือ ส

Dim myCode, y As String: myCode = "XYz1582"
Dim myCodeLen As Integer: myCodeLen = Len(myCode)
For i = 1 To myCodeLen
   y = Mid(myCode, i, 1)
   Debug.Print y
Next i

เราสามารถใช้วนลูป มาช่วยในการดึงอักขระ ด้วยฟังก์ชั่น Mid

  1. ประกาศตัวแปรชื่อ myCode, y เป็นประเภทตัวหนังสือ และกำหนดให้ myCode มีค่า XYz1582
  2. ประกาศตัวแปรชื่อ myCodeLen เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม และกำหนดให้ myCodeLen มีค่าคือความยาวตัวอักษรของ myCode ในตัวอย่างคือเลข 7
  3. วนลูปรอบตามจำนวนความยากของตัวอักษร myCodeLen
  4. เก็บค่าตัวอักษรแต่ละรอบ เข้าตัวแปร y และ แสดงผลออกมาทางหน้าต่าง immediate