หาบรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูล (Excel VBA)

การหาข้อมูลบรรทัดสุดท้ายใน MS Excel ด้วย VBA ทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นหาบรรทัดสุดท้ายของช่วงข้อมูล กรณีที่ข้อมูลจะไม่เว้นว่างระหว่างช่วงข้อมูล แต่ถ้าเกิดข้อมูลมีการเว้นว่างระหว่างช่วงที่ต้องการหา เราก็สามารถหาบรรทัดสุดท้ายได้ โค้ดดังนี้

'LastRow = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "A").Row '1,048,576 rows for excel 365
LastRow = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
MsgBox LastRow ' 20
  1. จะตรวจสอบแถวทั้งหมดที่ MS Excel มีได้สูงสุดในเวอร์ชั่นนั้นๆ จากตัวอย่างจะเป็น การ Active แถวสุดท้าย ของ MS Excel 365 ก็จะเป็นแถวที่ 1,048,576
  2. .End(xlUp).Row ทำการกระโดดช่วงขึ้นมาก็จะเจอข้อมูลบรรทัดสุดท้าย คือ บรรทัดที่20
  3. ทำการเก็บค่าบรรทัด 20 ไว้ที่ตัวแปร LastRow และแสดงผล Messenger Box ออกมา