Do While Not วนรอบจนกว่าจะเจอบรรทัดว่างด้วย IsEmpty

Dim i As Integer
i = 2
Do While Not (IsEmpty(Cells(i, 1)))
    If Not IsEmpty(Cells(i, 2).Value) And Not IsEmpty(Cells(i, 3).Value) Then
        Cells(i, 4).Value = Cells(i, 2).Value * Cells(i, 3).Value
    End If
    i = i + 1
Loop

 

Do While Not (IsEmpty(Cells(i,1))) ‘ให้วนรอบ จนกว่า บรรทัด i คอลัมน์ที่ 1 ไม่ว่างจะเป็นเท็จ

If Not IsEmpty() ‘ ใช้ If Not มาตรวจสอบ จำนวน และ ราคา/ชิ้น ถ้าไม่ว่างจะให้คูณกัน